LABORATORY OF BRAIN ANATOMICAL MRI

 

Susumu Mori

Kenichi Oishi

Andreia Vaconcellos Faria

Dan Wu

Hangyi Jiang

Xin Li

Yue Li

Zhipeng Hou

Xin Xu

Johnny Hsu

Kumiko Oishi

Jill S. Chotiyanonta


*****

Graduated Students:


*****

Visitors:

Visitors in Susumu Lab:


Now:

Feng Chen

Xinyuan Zhang


Before:

Chenfei Ye

Frieda van Limbeek

Guannan Ren

Luisa Bohorquez

Kanako Sato

Kentaro Akazawa

Keiichi Ishigame

Koichi Watanabe

Mona Mohamed

Muwei Li

Qiang Li

Yoshihisa Ohtsuka

Ryo Sakamoto

Satoshi Nakajima

Thiago Junqueira

Ting Ma

Tomoko Sakai

Yoshihisa Otsuka

Yuanyuan Qin

Yuhei Takado

Yusuke Kageyama

Zifei Liang